Prawo spadkowe
 Prawo rodzinne
 Prawo cywilne i handlowe
 Prawo mieszkaniowe

 

- spadek, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, skutki i konsekwencje prawne, termin na złożenie oświadczenia, gdzie można złożyć właściwe oświadczenie i jakie są potrzebne do tego dokumenty,

- testament, w tym rodzaje testamentów, jaki najlepiej sporządzić testament, czy robić to samemu, czy też udać się do notariusza, niezbędne w tym zakresie dokumenty

- zapis windykacyjny i zapis zwykły, czyli jak przepisać dany przedmiot wybranej osobie lub osobom,

- zachowek, komu i kiedy on się należy, czynności prawne za życia, które mają wpływ na powstanie lub brak obowiązków w zakresie konieczności wypłaty zachowku,

- odpowiedzialność za długi spadkowe, odpowiedzialność do chwili przyjęcia spadku oraz od chwili przejęcia spadku, odpowiedzialność za długi przed działem i po dziale spadku, spis lub wykaz inwentarza będące podstawa odpowiedzialności za długi spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza,

- stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia, skutki prawne tych czynności, a następnie dział spadku lub dział spadku i podział majątku wspólnego oraz jakie są niezbędne w tym zakresie dokumenty i co potem trzeba jeszcze zrobić, aby ujawnić skutki tych działań w księgach wieczystych i pozostałych rejestrach publicznych, a następnie dysponować odziedziczonymi rzeczami lub prawami majątkowymi,

- podatek od spadków i darowizn, złożenie właściwej deklaracji do Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych. Ponadto złożenie wniosku do US o wydanie zaświadczenia w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn (niezbędne przy zbywaniu lub obciążaniu nabytych w dziedziczeniu lub w darowiźnie rzeczy lub praw).

- małżeństwo, powstanie i ustanie małżeństwa, separacja lub rozwód,

- małżeńskie ustroje majątkowe, a więc wspólność ustawowa i jej konsekwencje, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, tzw. intercyza (przed lub po zawarciu małżeństwa), ustanowienie rozdzielności majątkowej lub zawarcie umowy innego rodzaju,

- stosunki między rodzicami, a dziećmi, władza rodzicielska i jej wykonywanie, zgoda sądu na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego, alimenty, możliwość zawarcia umowy o alimenty i zabezpieczenie zapłaty alimentów,

- podziały majątków wspólnych małżonków (byłych małżonków), w czasie trwania małżeństwa lub po prawomocnym rozwodzie.

- pełnomocnictwo – ogólne, szczegółowe, zgoda współwłaściciela na rozporządzenie rzeczą wspólną, forma i treść pełnomocnictwa, kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo oraz czy sporządzić je pisemnie, czy też notarialnie,

- własność i ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka), zbywanie oraz nabywanie rzeczy lub praw majątkowych, zawieranie umów, ustanawianie służebności na lokalu lub domu, umowa darowizny wraz z obciążeniem służebnością/użytkowaniem mieszkania lub domu, obciążenie nieruchomości hipoteką, zrzeczenie się hipoteki lub służebności, zwolnienie rzeczy spod obciążenia,

- współwłasność oraz zniesienie współwłasności, rodzaje i sposoby zawierania umów, konsekwencje w podatku od spadków i darowizn lub w podatku od czynności cywilnoprawnych (nieodpłatne/odpłatne zniesienie współwłasności),

- umowa darowizny, a umowa dożywocia, skutki i konsekwencje każdej z tych umów, koszty ich zawarcia,

- zobowiązania, w tym zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań, zabezpieczenie wykonania zobowiązań, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4, 5 i 6 kodeksu postępowania cywilnego, zabezpieczenie poprzez ustanowienie hipoteki lub zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie,

- księgi wieczyste i hipoteka, ustanowienie hipoteki, wpisy w księdze wieczystej, sporządzanie wniosków o wpis do księgi wieczystej,

- obrót nieruchomościami (nabywanie, zbywanie oraz obciążanie nieruchomości gruntowych, lokalowych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali), w tym obrót nieruchomościami rolnymi, kto i w jakich warunkach może nabyć nieruchomość rolną (grunt rolny),

- nieruchomość jako przedmiot zabezpieczenia wykonania zobowiązania, przeniesienie własności lub obciążenie nieruchomości, wpisy zabezpieczające wierzytelności, prawa lub zobowiązania w księdze wieczystej,

- zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, umowy zbycia udziałów, podejmowanie uchwał na zgromadzeniach wspólników, zmiany w zakresie umowy spółki, sposoby zwołania zgromadzenia wspólników.

- odrębna własność lokali, dokumenty niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokalu, ustanowienie odrębnej własności lokalu, zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, dokumenty potrzebne do wyodrębnienia lokalu, wspólnota mieszkaniowa, lokal jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i jego funkcjonowanie w obrocie, obciążanie spółdzielczego mieszkania, założenie księgi wieczystej,

- najem lokalu, w tym najem okazjonalny lokalu mieszkalnego, umowa i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Specjalizacja

Cezary Potaman

Doświadczenie

Moja wieloletnia praca w kancelarii, ciągła analiza obowiązujących przepisów prawa cywilnego oraz orzecznictwa sądowego, a także zdobyte w tym zakresie doświadczenia, umożliwiają mi udzielanie skutecznych porad prawnych odnośnie planowanych umów, ugód, porozumień, rozwiązywania zaistniałych i często skomplikowanych sytuacji prawnych. Znam system ksiąg wieczystych i hipoteki oraz wiem, jak zabezpieczać wykonanie zobowiązań lub istniejące wierzytelności.

Praktyka

W swojej praktyce dokonuję analizy wszelkich projektów umów dotyczących nieruchomości, a także innych rzeczy lub praw majątkowych. Sporządzam, na zlecenie, projekty umów w zakresie nabywania, zbywania, zamiany lub obciążania nieruchomości oraz innych rzeczy lub praw majątkowych, uwzględniające wspólne założenia obu stron. Doradzam jakie będą potrzebne dokumenty do zawarcia planowanej umowy oraz udzielam informacji o ewentualnych skutkach prawnych przyszłej umowy.

Skontaktuj się z nami

[contact-form-7 id="5914" title="Formularz"]