202003.10
Off
0

Terminy przedawnienia roszczenia o zachowek

TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZENIA O ZACHOWEK Roszczenie o wypłatę zachowku jest uprawnieniem (prawem podmiotowym) do żądania od spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub osoby obdarowanej (za życia) przez spadkodawcę zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ma to zapewnić uprawnionemu odpowiedni udział w majątku, którego dorobił się za życia spadkodawca. Zachowek przysługuje ściśle określonym członkom najbliższej rodziny zmarłego spadkodawcy, a więc:…

202002.12
Off
0

Umowa o najem okazjonalny

KILKA UWAG NA TEMAT NAJMU OKAZJONALNEGO Najem okazjonalny jest uregulowany w art. 19a – 19e ustawy z dnia 31 czerwca 2001 roku „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego” Zgodnie z treścią art. 19a wymienionej ustawy: „Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną,…

202002.04
Off
0

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ Zgodnie z treścią art. 556 kodeksu cywilnego „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia.)” Z powyższego wynika, że z umową sprzedaży związane jest zagadnienie odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego. Przedmiotem takiej odpowiedzialności jest rzecz sprzedana, a konkretnie sprzedaż rzeczy wadliwej. Wskazana powyżej rękojmia za…

202002.04
Off
0

Pożyczka

CO WARTO WIEDZIEĆ ZANIM POŻYCZYMY PIENIĄDZE Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Czym więc jest…

202002.04
Off
0

Oświadczenia spadkowe

CZY WARTO INTERESOWAĆ SIĘ SPADKOBRANIEM? Na co powinien zwrócić uwagę spadkobierca, gdy dowie się o tytule swego powołania do spadku po zmarłej osobie bliskiej. Na początku przede wszystkim należy ustalić, czy zmarły pozostawił ważny testament. Jeśli to zrobił i wskazał w testamencie swojego spadkobiercę lub spadkobierców, to decydujące znaczenie ma treść istniejącego testamentu. Dziedziczenie testamentowe…

202002.04
Off
0

Alimenty po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj kojarzy się z płaceniem na utrzymanie dzieci lub koniecznością świadczeń na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w niedostatku. Jednak alimenty przyznawane są również po rozwodzie, na rzecz byłego małżonka. Zależy to od spełnienia określonych warunków. Konieczne jest ustalenie, czy oraz który z rozwodzących się małżonków winny jest rozkładu pożycia małżeńskiego. W…